អាសុីសេរី ព្រឹកទី 09.12.2018, RFA Khmer News, khmer news voice





អាសុីសេរី ព្រឹកទី 09.12.2018, RFA Khmer News, khmer news voiceអាសុីសេរី ព្រឹកទី 09.12.2018, RFA Khmer News, khmer news voice

Автор на Youtube: Khmer News Voice <

Количество просмотров на 18 <

СКАЧАТЬ
#អាសុីសេរី ព្រឹកទី 09.12.2018, #RFAKhmer News, #khmer News voice Images source: Public domain in google safety image



Скачать អាសុីសេរី ព្រឹកទី 09.12.2018, RFA Khmer News, khmer news voice

СКАЧАТЬ Не удается скачать видео?

Поделитесь этим видео


QR-код с URL-адресом:

Ссылка на страницу с видео:

HTML-ссылка на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

Комментарии к этому видео:

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Нет комментариев

Последние комментарии на сайте

Эльдар Джарахов feat Дружко — ПОЕЗД ХАЙПА — НОВЫЙ КЛИП - Смотреть/скачать
⇒ "Что за хрень емоё :)))"
Добавлено -
"АРМЕНИЯ. THE BEST" 2 серия. "Хиты мирового кино, созданные армянами" - Смотреть/скачать
⇒ "ВИДЕО"
Добавлено -
КАК ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННУЮ СЕКРЕТНУЮ БАЗУ ТУТОРИАЛ В МАЙНКРАФТ (Скрытый Дом Бункер) - Смотреть/скачать
⇒ "очень круто видео спс"
Добавлено -
📂МОЯ ПАПКА МОДС THE SIMS 4 // 2GB❤️ - Смотреть/скачать
⇒ "Круто"
Добавлено -
Evolution of Music - Pentatonix - Смотреть/скачать
⇒ "Очень талантливые ребята! Мало кто даже из именитых звезд может так качественно петь акапелла. Да и сам микс вполне органичен, отличная выборка. Особенно порадовали Квин, Джексон, Битлы и Арета Франклин. Насчет более современного - я бы предпочла другие песни, особенно из 2010х, в большинстве даже исполнителей не знаю. Но мелодии узнаваемые, однозначно. И жаль, что современная эволюция музыки представлена только попхитами, можно было бы добавить хоть пару самых известных рок песен например."
Добавлено -

0.9986 сек.